Uw Privacy is belangrijk voor ons

Informatie over gegevensbescherming

In het kader van het gebruik van onze website worden persoonsgegevens van u door ons als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verwerkt en opgeslagen voor de duur die nodig is om de gespecificeerde doeleinden en wettelijke verplichtingen te vervullen.

Hierna zullen wij u erover informeren om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft.

Persoonsgegevens zijn overeenkomstig art. 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene of gebruiker" genoemd).

I.) Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor verwerking

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor verwerking:

PFIFF Vertriebs GmbH
Wilhelmstrasse 49 - 51
49610 Quakenbrück

(hierna "pfautec" genoemd)

Tel.: +49 5431 900 600
Fax: +49 5431 900 60 21
E-Mail: team@pfautec.de

De functionaris voor gegevensbescherming van pfautec is bereikbaar op het hierboven vermelde adres, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming of via datenschutz@pfautec.de. U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming indien u vragen heeft over de wetgeving inzake gegevensbescherming of over uw rechten als betrokkene.

II.) Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

1. Wanneer u de website bezoekt

U heeft toegang tot onze website zonder dat u enige informatie over uw identiteit hoeft vrij te geven. De browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, stuurt alleen automatisch informatie naar de server van onze website (bijv. datum en tijdstip van toegang, naam en URL van het opgeroepen bestand, besturingssysteem/ gebruikt browsertype en -versie, website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL)).


Hiertoe behoort ook het IP-adres van uw aanvragende eindapparaat. Dit wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand en na 14 dagen automatisch gewist:
uit de verwerking van het IP-adres in het logbestand kunnen wij geen directe conclusies trekken over uw identiteit. De verwerking van het IP-adres gebeurt voor technische en administratieve doeleinden voor het tot stand brengen en de stabiliteit van de verbinding, om de veiligheid en de functionaliteit van onze website te garanderen en om eventuele illegale aanvallen op de website zo nodig te kunnen vervolgen.


De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit het genoemde veiligheidsbelang en de noodzaak van een probleemloze beschikbaarstelling van onze website.
Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Onder de cijfers IV., V. en VI. van deze privacyverklaring vindt u meer toelichtingen.

 

2. Bij gebruik van het contactformulier voor algemene vragen

Wij bieden u de mogelijkheid om ons algemene vragen te stellen via het contactformulier dat online beschikbaar is. Hier verzamelen wij de volgende verplichte informatie:


•    aanspreektitel,
•    voor- en achternaam
•    adres
•    e-mailadres en
•    uw persoonlijk bericht


Wij hebben uw persoons- en bedrijfsgegevens nodig om te weten van wie de aanvraag afkomstig is en, indien uw bedrijf reeds klant bij ons is, om deze ter beantwoording toe te wijzen aan de verantwoordelijke klantadviseur. Wij hebben uw e-mailadres nodig om uw aanvraag te kunnen beantwoorden of voor eventuele bijkomende vragen.


Deze gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag, in het kader van het beantwoorden van de contactaanvraag op grond van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG.


De door ons voor het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag definitief is beantwoord, tenzij wij overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn deze langer te bewaren of u toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

 

3. In het kader van onze nieuwsbrief

Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden. Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het een e-mailadres op te geven.


Wij kunnen uw e-mailadres ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u informatie toe te zenden over soortgelijke producten en diensten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u onze bestaande klant bent en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres. In het geval van reclame gericht aan bestaande klanten baseren wij de verwerking op onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. De verwerking van uw e-mailadres met het oog op direct marketing wordt daarbij beschouwd als een wettelijk belang dat door de AVG wordt erkend.


U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de link "Uitschrijven" aan het einde van de nieuwsbrief. U kunt uw verzoek om uitschrijving ook altijd per e-mail richten aan kontakt@dqs.de.


Wij maken gebruik van een gespecialiseerde dienstverlener, Act-On Software, Inc, 121 SW Morrison St #1600, Portland, OR 97204 (hierna "Act On") om onze nieuwsbrief te versturen. Act-On slaat de e-mailadressen uitsluitend op servers in Ierland op.

 

4. Formulierpagina's


a.) In het kader van een offerteaanvraag

U heeft de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor de vervaardiging en/of aankoop van een fiets.
Wanneer u bij ons een offerteaanvraag indient, hebben wij standaard de volgende informatie van u nodig:

 

 • aanspreektitel,
 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoon
 • e-mailadres,
 • indien van toepassing, het tijdstip waarop de productie moet plaatsvinden
 • We hebben de gegevens over uw persoon en uw bedrijf nodig,
 • om te weten van wie de aanvraag afkomstig is
 • en om deze toe te wijzen aan de verantwoordelijke medewerker.
 • Wij hebben uw e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en voor eventuele bijkomende vragen
   


De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag en is noodzakelijk overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor de genoemde doeleinden voor het aangaan van een overeenkomst.
De door ons in het kader van de offerteaanvraag verzamelde persoonsgegevens worden tot het verstrijken van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij wij overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn de gegevens langer te bewaren of u toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

 

5. Dealerregistratie

Onder het domein www.pfautec.de/haendler-werden biedt pfautec u als medeverantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig art. 26 AVG de mogelijkheid om u te registreren voor een zone met wachtwoordbeveiliging waar relevante documenten ter beschikking kunnen worden gesteld en door u kunnen worden geraadpleegd.

Als u de activering van uw dealerzone initieert via uw accountmanager, zal deze een gebruikersaccount aanmaken op basis van de beschikbare contactgegevens (naam, e-mailadres) en het dossiernummer van uw organisatie. Uw naam is nodig om vast te stellen van wie de aanvraag afkomstig is. Uw e-mailadres is nodig om u een e-mail te sturen met de bevestigingslink voor registratie.

Om de registratie te voltooien, moeten verdere verplichte gegevens over uw bedrijf worden verstrekt. Indien u vrijwillig een telefoonnummer heeft ingevoerd in uw contactgegevens, zal dit worden toegevoegd aan uw gebruikersaccount. Om de registratie te voltooien, is het noodzakelijk een persoonlijk wachtwoord te kiezen. In combinatie met uw e-mailadres geeft dit u toegang tot uw gebruikersaccount.

Als u de juiste machtigingen heeft gekregen, kunt u zelfstandig extra gebruikersaccounts voor uw organisatie toevoegen. Om een gebruikersaccount toe te voegen, is de volgende informatie vereist:

 • aanspreektitel
 • voor- en achternaam
 • bedrijf
 • functie
 • zakelijk e-mailadres
 • zakelijk telefoonnummer


De nieuw aangemaakte gebruiker ontvangt een e-mail met een activeringslink waarmee de gebruikersaccount kan worden geactiveerd zoals hierboven beschreven. De link is 24 uur geldig. Als de gebruikersaccount niet is geactiveerd en er geen nieuwe activeringslink is verzonden, wordt de gebruikersaccount na 48 uur automatisch verwijderd. Gebruikersaccounts met schrijfrechten kunnen op elk moment zelfstandig andere gebruikersaccounts binnen de organisatie verwijderen.

De verwerking van gegevens vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag en is noodzakelijk overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1, lid 1, punt (b) AVG voor het bovengenoemde doel, de uitvoering van een overeenkomst met u evenals het aangaan van een overeenkomst, op basis van de belangen van pfautec overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, lid 1, punt (f) AVG, om gezamenlijk aanvullende klantendiensten aan de klant te bieden.

Als u uw organisatie in de dealerzone van pfautec volledig wilt deactiveren, kunt u te allen tijde uw gegevens laten wissen door een e-mail te sturen naar uw accountmanager. Persoonsgegevens die in de dealerzone worden verwerkt, worden automatisch gewist nadat alle contractuele aangelegenheden zijn afgerond, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het verder bewaren (met name bedrijfsgegevens en gebruikersaccounts) overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, lid 1 e.v. AVG of tenzij er wettelijke vereisten zijn die het wissen verhinderen.

U kunt de informatieplicht jegens pfautec afdwingen. De algemene interne verantwoordelijkheid ligt bij pfautec.

III.) Doorgeven van informatie

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

 

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor zover dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de vermelde doeleinden worden gebruikt.

 

2. Voor andere doeleinden

Bovendien zullen wij uw persoonsgegeven alleen doorgeven aan derden indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG
 • in het geval van een wettelijke verplichting tot doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG.

 

3. Doorgifte aan derde landen

Een doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt alleen plaats indien aan de voorwaarde van art. 44 e.v. AVG is voldaan.

Een derde land wordt gedefinieerd als een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is. Een derde land wordt geacht onveilig te zijn als de EU-Commissie voor dat land geen besluit inzake adequaatheid overeenkomstig artikel 45 lid 1 AVG heeft uitgevaardigd waarin wordt bevestigd dat in dat land een adequaat niveau van bescherming voor persoonsgegevens bestaat.

Met het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 (C-311/18) werd het (gedeeltelijke) adequaatheidsbesluit voor de VS, het zogenaamde Privacy-Shield, nietig verklaard. De VS zijn dus een zogenaamd onveilig derde land. Dit betekent dat de VS geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat in de EU. De volgende risico's bestaan wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS. Het risico bestaat dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de persoonsgegevens op basis van de PRISM- en UPSTREAM-surveillanceprogramma's volgens sectie 702 van de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), alsook op basis van Executive Order 12333 of de Presidential Police Directive 28. EU-burgers hebben geen effectieve rechtsbeschermingsmiddelen tegen deze toegang in de VS of de EU.

Wij informeren u in deze privacyverklaring wanneer en hoe wij persoonsgegevens doorgeven aan de VS of andere onveilige derde landen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door indien

 • de ontvanger voldoende garanties biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 46 AVG,
 • u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte, waarna wij u overeenkomstig art. 49 lid 1 punt a AVG over de risico's hebben geïnformeerd,
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen tussen u en ons

of een andere uitzondering op basis van art. 49 AVG van toepassing is.

Garanties overeenkomstig art. 46 AVG kunnen zogeheten modelcontractbepalingen zijn. In deze modelcontractbepalingen verbindt de ontvanger zich ertoe de gegevens afdoende te beschermen en aldus een beschermingsniveau te waarborgen dat vergelijkbaar is met dat van de AVG. Wij hebben ons er vooraf van verzekerd dat de ontvanger de overeengekomen garanties ook kan nakomen.

IV.) Cookies en pixeltags

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

Wij gebruiken pixeltags (ook wel trackingpixels of beacon-trackers genoemd) als onderdeel van ons onlineaanbod. Pixels zijn kleine afbeeldingen die zijn opgenomen in de HTML-code van onze website. De pixeltag zelf slaat geen informatie op uw eindapparaat op en verandert er niets aan, dus pixels veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De pixels versturen uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel werd bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Dit maakt het mogelijk om dekkingsmetingen en andere statistische analyses uit te voeren, die dienen om ons aanbod te optimaliseren.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website heeft bezocht.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen (bijv. taalinstellingen, instellingen voor tracking en targeting, enz.) u heeft vastgelegd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

Anderzijds gebruiken wij cookies en pixeltags - op voorwaarde dat u daar bij het oproepen van onze website uitdrukkelijk mee heeft ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG - om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om ons aanbod te optimaliseren (zie cijfer VI.). Deze cookies worden na een bepaalde gedefinieerde periode automatisch gewist.

Alle cookies in een oogopslag

 

Noodzakelijke cookies

Wij gebruiken noodzakelijke cookies op onze website om het gebruik van onze website aangenamer te maken en het gebruik te optimaliseren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en derden zullen geen toegang tot deze gegevens hebben. De cookies worden tijdelijk opgeslagen. De gegevens worden automatisch gewist. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de beschrijving van de diensten.

 

Google Tag Manager

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van JavaScript- en HTML-tags die worden gebruikt om tracking- en analyse-instrumenten te implementeren.

Gegevensverwerkend bedrijf:
Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Doel van de gegevensverwerking:
Beheer van websitetags van Google LLC.

Verzamelde gegevens:
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De Tag Manager is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager kan echter andere tags activeren die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken. Dit heeft betrekking op het gebruik van Google Analytics. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics vindt u bij Google Analytics.

Bewaartermijn:
Er vindt geen opslag plaats door de Google Tag Manager.

Ontvanger van de gegevens:
Google LLC, in de USA.

 

Typo3

Dit is een dienst voor contentmanagement die ons in staat stelt digitale inhoud op onze website te creëren, te bewerken en weer te geven.

Gegevensverwerkend bedrijf:
TYPO3 Association, Sihlbruggstrasse 105 CH 6340 Baar, Switzerland

Datenverarbeitungszwecke:
Websitebeveiliging, optimalisatie, analytics

Gebruikte technologieën
Cookies

Verzamelde gegevens:
Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Browserinformatie, besturingssysteem van het apparaat, referrer-URL, hostnaam van de computer die toegang zoekt, datum en tijdstip van het bezoek, IP-adres

Ontvanger van de gegevens:
De gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen.

 

Statische cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te analyseren en om de prestaties van de website te meten en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de in deze categorie genoemde diensten. De gegevens worden doorgegeven aan de dienstverleners en opgeslagen. De gegevens worden automatisch gewist. De opslagduur en de ontvangers van de respectievelijke gegevensoverdracht zijn te vinden in de beschrijvingen van de afzonderlijke diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten.

 

Google Analytics

Dit is een webanalysedienst. Er worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt, die wij gebruiken om onze website te analyseren en om het gebruik van de website verder te optimaliseren. Meer informatie hierover is ook te vinden in rubriek VI.).

Gegevensverwerkend bedrijf:
Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Doel van de gegevensverwerking
Aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen, voor analyse- en optimalisatiedoeleinden op de website.

Gebruikte technologieën
Cookies, Pixel-Tags.

Verzamelde gegevens:
Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Gebruiksgegevens
 • Klikpad
 • App-updates
 • Browserinformatie
 • Informatie over apparaten
 • JavaScript-ondersteuning
 • Bezochte websites
 • Referrer-URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatiegegevens
 • Koopactiviteit
 • Widget-interacties

Bewaartermijn:
De opgeslagen gegevens worden na 26 maanden automatisch gewist.

Ontvanger van de gegevens
Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Marketingcookies

Wij gebruiken de diensten in deze categorie om webadvertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses. Wij gebruiken de diensten om de effectiviteit van marketingacties te meten teneinde onze activiteiten te verbeteren en te optimaliseren. De diensten stellen ons in staat het gedrag van gebruikers op onze en andere websites of diensten te volgen en bezoekers van onze website te herkennen die eerder andere van onze aanbiedingen hebben bezocht. De gegevens worden doorgegeven aan de dienstverleners en opgeslagen. De gegevens worden automatisch gewist. De opslagduur en de ontvangers van de respectievelijke gegevensoverdracht zijn te vinden in de beschrijvingen van de afzonderlijke diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten.

 

Facebook-pixel

Dit is een trackingtechnologie aangeboden door Facebook en gebruikt door andere Facebook-diensten, zoals Facebook Custom Audiences, om retargeting van gebruikers tussen de Facebook-diensten en onze eigen website mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie rubriek VI.).

Gegevensverwerkend bedrijf
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland

Doel van de gegevensverwerking
Werbung, Marketing, Retargeting, Tracking-ID, Analyse, Genutzte Technologien, Cookies,

Verzamelde gegevens
Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Facebook-gebruikers-ID, browserinformatie, gebruiksgegevens, apparaatinformatie, niet-gevoelige gebruikersgedefinieerde gegevens, referrer-URL, pixel-ID, locatiegegevens, pixel-specifieke gegevens, gebruikersgedrag, bekeken advertenties, interacties met advertenties, diensten en producten, marketinginformatie, bekeken inhoud, IP-adres

Bewaartermijn
De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Ontvanger van de gegevens
Facebook Inc. 1601 Willow Road,Menlo Park, California 94025, USA.

V.) Tracking en targeting

De hieronder vermelde en door ons gebruikte analyse-, tracking- en targetingmaatregelen worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

 

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google"). In dit verband worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt.
Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Door middel van deze overeenkomst verzekert 

Google dat zij de gegevens in overeenstemming met onze instructies zal verwerken en de bescherming van de rechten van de betrokkene zal waarborgen.

Het gebruik van Google Analytics dient voor de analyse en optimalisering van ons onlineaanbod en voor de economische exploitatie van deze website. Daarom verwerkt Google de informatie in opdracht van ons om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet met het oog op marktonderzoek en een aangepaste weergave van onze website te verlenen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Wij hebben de reclamefuncties van Google Analytics geactiveerd. Deze worden gebruikt om rapporten te genereren over doelgroepen, demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website en voor onze marketingcampagnes. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van campagnes die via Google-diensten worden uitgevoerd, van op interesses gebaseerde reclame van Google, het Google Display Netwerk en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Uw identiteit wordt daardoor niet rechtstreeks aan ons bekendgemaakt. Met behulp van deze rapporten kunnen wij het gebruikersgedrag in verband met onze onlineaanbiedingen beter analyseren en de doelgroepen beter aanspreken.

Als u niet wilt dat uw gebruikersgedrag wordt geïntegreerd in deze rapporten, kunt u dit deactiveren, bijvoorbeeld via de advertentie-instellingen in uw eigen Google-account of voorkomen dat gegevens worden verzameld door Google Analytics, zoals hieronder beschreven. U kunt het verzamelen ook beperken door niet in te loggen bij uw eigen Google-account wanneer u onze website bezoekt.

Wij maken geen gebruik van het door Google aangeboden Universal Analytics met User-ID.

Indien nodig zullen de verzamelde gegevens aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden de gegevens namens ons verwerken.

De via cookies verzamelde gebruikersgegevens worden na 26 maanden automatisch gewist.

Opmerking: de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld het IP-adres van de computer die toegang heeft verkregen, het tijdstip van toegang, de referrer-URL en informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem) wordt doorgestuurd naar en door Google verwerkt op servers in de VS. De VS zijn een zogenaamd onveilig derde land (zie ook rubriek III. 3). Dit betekent dat er voor de VS geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is. Voor uw gegevens geldt in de VS dus geen niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Google biedt momenteel geen garanties op grond van artikel 46 AVG die dit gebrek aan gegevensbescherming kunnen compenseren. Uw gegevens zijn derhalve blootgesteld aan het risico van toegang door de staat, zoals beschreven in rubriek III. 3. Indien u instemt met de verwerking door Google, stemt u er tegelijkertijd mee in dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de VS overeenkomstig art. 49 lid 1 punt a AVG.

Bij de cookie-instellingen kunt u uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics Help. Informatie over het gebruik van gegevens door Google vindt u in hun privacyverklaring.

 

Facebook-pixel

Wij integreren de Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook" genoemd) in onze website, waarmee aan personen gerelateerde gegevens over het gebruik van deze website worden verwerkt. Deze omvatten uw IP-adres, de gebruikte browser en de bron- en doelpagina.

Met de Facebook-pixel kunnen wij zien hoe u reageert op onze advertenties op Facebook, bijvoorbeeld wanneer u klikt op een link in de advertentie die leidt naar onze website. Dit geeft ons een beter overzicht van hoe succesvol onze campagnes op Facebook zijn en stelt ons in staat ze voortdurend te optimaliseren. Met behulp van de pixel is het ook mogelijk om u als bezoeker van onze website te herkennen. Op basis van deze informatie is het mogelijk om de door ons op Facebook geplaatste advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die waarschijnlijk ook geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen, hetzij omdat ze onze website eerder hebben bezocht, hetzij omdat ze bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, vastgelegd op basis van de bezochte websites).

De pixel wordt geladen wanneer u onze website bezoekt of reageert op een advertentie die wij op Facebook hebben geplaatst, bijvoorbeeld door te klikken op een link naar onze website die de pixel bevat. In dit verband wordt een pixel-ID aangemaakt en opgeslagen in een cookie, zodat wij analyses van uw gebruikersgedrag ontvangen. De pixel dient niet om u persoonlijk te identificeren.

Wij hebben een overeenkomst inzake verwerking voor rekening van derden gesloten. Daarin verzekert Facebook om de gegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG en om de rechten van de betrokkene te beschermen.

De gegevens worden gewoonlijk naar servers in de VS gestuurd. Facebook geeft persoonsgegevens door aan de VS of andere landen buiten de EER die mogelijk geen gegevensbeschermingsniveaus bieden die vergelijkbaar zijn met die in de EU. Facebook heeft modelcontractbepalingen ondertekend. Op die manier zorgt Facebook voor garanties die een niveau van bescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat in de EU (zie ook rubriek III. 3).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

VI.) Geïntegreerde inhoud van derden

Wij integreren inhoud van derden, bijv. video's, op onze website op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG en op basis van onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG om het functieaanbod van onze website voor onze gebruikers uit te breiden met diensten die door andere producenten worden aangeboden. Het onderliggende doel moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de AVG.

 

Geïntegreerde Youtube-video's

Wij gebruiken onderdelen (video's) van het bedrijf YouTube, LLC. op onze website. 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS (hierna: "YouTube"), een onderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

Hierbij gebruiken we de optie van de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" die door YouTube wordt aangeboden.

Als u een pagina oproept die een ingesloten video bevat, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht, indien u daarmee instemt overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG, en wordt de inhoud door een mededeling aan uw browser op de website weergegeven. Als u javascripts heeft geblokkeerd, wordt het toestemmingsverzoek mogelijk niet weergegeven. In dit geval integreren wij YouTube-video's op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG, waarbij ons belang ligt in de soepele integratie van de video's en de daaruit voortvloeiende aantrekkelijke weergave van onze website.

Volgens de informatie van YouTube worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geen cookies geplaatst om het gebruikersgedrag te analyseren, maar worden gegevens - in het bijzonder welke van onze websites u heeft bezocht en apparaatspecifieke informatie met inbegrip van het IP-adres - alleen doorgegeven aan de YouTube-server in de VS wanneer u de video bekijkt. Door op de video te klikken, stemt u in met deze overdracht.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij YouTube wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw account voordat u onze website bezoekt.

De gegevens worden gewoonlijk naar servers in de VS gestuurd. De VS zijn een zogenaamd onveilig derde land (zie ook rubriek III. 3). Dit betekent dat de VS geen niveau van gegevensbescherming verzekeren dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Er worden overeenkomstig art. 46 AVG geen garanties geboden die dit gebrek aan gegevensbescherming kunnen compenseren. Uw gegevens zijn derhalve blootgesteld aan het risico van toegang door de staat, zoals beschreven in rubriek III. 3. Als u op een ingesloten YouTube-video klikt, stemt u er tegelijkertijd mee in dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de VS overeenkomstig art. 49 lid 1 punt a AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met YouTube vindt u in de privacyverklaring van Google.

 

Geïntegreerde Google Maps

Wij maken op onze website voor de weergave van een interactieve kaart op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG gebruik van het aanbod van Google Maps van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google"). Als gevolg van de implementatie verzamelt Google apparaatgerelateerde informatie, loggegevens met inbegrip van het IP-adres, en locatiegegevens. Er worden geen gegevens doorgestuurd naar Google door simpelweg onze website op te roepen. Alleen door op de kaart te klikken, activeert u de interactieve kaart van Google Maps en stemt u dus in met de overdracht van gegevens aan Google. De door Google verzamelde persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De VS zijn een zogenaamd onveilig derde land (zie ook rubriek III. 3). Dit betekent dat de VS geen niveau van gegevensbescherming verzekeren dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Er worden overeenkomstig art. 46 AVG geen garanties geboden die dit gebrek aan gegevensbescherming kunnen compenseren. Uw gegevens zijn derhalve blootgesteld aan het risico van toegang door de staat, zoals beschreven in rubriek III. 3.

Indien u instemt met de verwerking door Google, stemt u er tegelijkertijd mee in dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de VS overeenkomstig art. 49 lid 1 punt a AVG.

Google gebruikt de persoonsgegevens om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet met het oog op marktonderzoek en een aangepaste weergave van onze website te verlenen. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt de overdracht van gegevens van de Google Maps-applicatie naar de servers van Google voorkomen door JavaScript in uw browser uit te schakelen. In dat geval kunt u echter geen gebruik maken van de kaartweergave. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Maps vindt u in de privacyverklaring van Google.

VII.) Rechten van de betrokkene

U heeft het recht:

 • overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG te allen tijde uw eerder aan ons gegeven toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan;
 • overeenkomstig art. 16 AVG de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die over u bij ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig art. 17 AVG te verzoeken om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen overeenkomstig art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG;
 • overeenkomstig art. 20 AVG om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke; en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 AVG. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

 

Informatie over uw recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG

U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 punt e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 lid 1 punt f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw bezwaar gericht is tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten. In dit geval is het niet nodig een bepaalde situatie te specificeren. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar datenschutz@pfautec.de.

 

VIII.) Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die door u persoonlijk worden verzonden, worden versleuteld doorgestuurd met de algemeen aanvaarde en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en beproefde standaard die ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld onlinebankieren. U kunt een beveiligde TLS-verbinding onder andere herkennen aan de toegevoegde s bij http (dus ..) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

XI.) Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en heeft de status van februari 2021.

Op grond van de verdere ontwikkeling van onze website en de daarop geboden aanbiedingen of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring te wijzigen. De momenteel geldende privacyverklaring kan te allen tijde op de website www.pfautec.de/de/datenschutz

door u worden opgevraagd en afgedrukt.

Een dealer vinden

Wil je een proefrit maken?
Misschien vind je het zo leuk dat je er zelf eentje wilt. Vind een dealer bij jou in de buurt.

Wij zijn op zoek naar jou!

Er staan je tal van verantwoordelijkheden te wachten, voor een brede waaier van kwalificaties. Solliciteer nu, word lid van het team van pfautec en profiteer van talrijke voordelen.

Dealer worden

Help ons om de producten van pfautec op de wereldmarkt aan te bieden. Onafhankelijke en zelfbepaalde mobiliteit in alle situaties mogelijk maken - voor iedereen.